Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Portal w celu realizacji usług, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik otrzymuje informacje o treściach marketingowych wyłącznie od Wydawcy, na którego stronie dokonał rejestracji.

Informacje o produktach i/lub usługach dostępnych na Portalu będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na ich otrzymywanie. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, poza Wydawcą treści, na którego stronie nastąpiła rejestracja, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi, który dokonał rejestracji czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Na Portalu mogą znajdować się łącza (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Portal stronach internetowych.

Portal może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Użytkownika po kliknięciu, rejestracji lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez independenttrader.pl Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży,
b) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) dla celów analitycznych i statystycznych,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.